Celem polityki jest opisanie i uregulowanie sposobu, w jaki Preferred by Nature postępuje w sytuacjach spornych dotyczących klientów i działań Preferred by Nature.

Spory dzielimy na dwie kategorie – skargi i odwołania. W kontekście polityki słowo zażalenie jest synonimem skragi i będzie rozpatrywany w ten sam sposób co skarga. Preferred by Nature przyjmuje informacje dotyczące sporu w dowolnym momencie, również te, którymi klienci dzielą się z audytorami podczas audytu.

Odwołania wnoszone są przez klientów Preferred by Nature lub aplikantów wobec decyzji certyfikacyjnych Preferred by Nature lub wobec niezgodności.

Skargi są definiowane jako wszelkie spory zgłaszane przez dowolną osobę lub organizację. Wszystkie skargi są poufne, chyba że skarżący upoważni Preferred by Nature do udostępnienia informacji.

 

Zatwierdzone przez:

Peter Feilberg, Dyrektor Wykonawczy Preferred by Nature
12 maja 2023 r.

 

Wszelkie skargi i odwołania prosimy składać w formie pisemnej drogą elektroniczną na adres: dispute@preferredbynature.org