Nasze procedury certyfikacyjne mają na celu zapewnienie naszych klientów, że otrzymane od nich lub pochodzące z innych źródeł informacje handlowe i poufne nie będą ujawniane stronom nieupoważnionym. Jeśli którykolwiek z pracowników lub konsultantów Preferred by Nature świadomie naruszy zasady poufności, zostanie odsunięty od działań Preferred by Nature. Preferred by Nature zastrzega sobie prawo do podjęcia czynności prawnych przeciwko stronie, która naruszyła umowę poufności.

Wszyscy pracownicy Preferred by Nature muszą podpisać umowę poufności z Preferred by Nature, w której zobowiązują się do zachowania pełnej poufności w zakresie dokumentacji klienta, wywiadów, rozmów i wszystkich informacji związanych z certyfikacją lub procesem auditowania odnoszącym się do organizacji lub ocenianego źródła. Oceniającym nie wolno sporządzać ani rozpowszechniać kopii dokumentów i raportów, ani omawiać treści tych raportów z innymi stronami, chyba, że zostały one specjalnie upoważnione przez Dyrektora Generalnego Preferred by Nature. Wszystkie dokumenty, dane i inne dowody dostarczone przez klienta lub zebrane podczas auditu muszą być zwrócone do Preferred by Nature, do klienta lub zostać zniszczone. W razie wątpliwości co do poufnego charakteru informacji, auditorzy muszą przekierować zapytania o udzielenie informacji bezpośrednio do przełożonego.

Zasady poufności nie stosuje się do informacji, które są już upublicznione i/lub jest wymagane, aby były one publicznie dostępne zgodnie z zasadami odpowiedniego systemu certyfikacyjnego, przepisów prawnych lub postanowień umownych. Nasi klienci są informowani przez pracowników Preferred by Nature o rodzajach informacji, które muszą zostać upublicznione. Informacje publicznie dostępne to m.in.:

  • Informacje widniejące w publicznym streszczeniu raportu (klient ma zawsze możliwość wniesienia uwag do raportu przed upublicznieniem);
  • Informacje przedstawione przez klienta umieszczane na stronach internetowych danego systemu certyfikacji (np. produkty certyfikowane, gatunki, obszar);
  • Informacje o kliencie, uzyskane z innych źródeł niż od samego klienta, które nie mają poufnego charakteru;
  • Informacje dostępnie na publicznej stronie internetowej.

Gdy prawo lub ustalenia umowne wymagają od nas ujawnienia informacji poufnych, klient lub osoba, której te dane dotyczą, zostanie powiadomiona o przekazanych informacjach, o ile prawo tego nie zabrania.

Preferred by Nature dąży do stosowania najlepszych praktyk w odniesieniu do bezpieczeństwa informatycznego i stosuje uzasadnione środki w celu zabezpieczenia wszystkich elektronicznych informacji i korespondencji.

Zatwierdzone przez:

Peter Feilberg, Dyrektor Wykonawczy Preferred by Nature
15 lipca 2021 r.