Vælg sprog:


Nyhedsbrev 

FSC smøger ærmerne op

8. juli 2011

Der er kommet 27 nye, væsentlige punkter på FSC's liste over arbejdsopgaver, der skal gennemføres over de næste tre år. I sidste uge deltog over 400 repræsentanter for træindustrierne, skoveksperter, NGO'er og certificeringsfirmaer i FSC's sjette generalforsamlig, en begivenhed der kun finder sted én gang hvert 3. år og strækker sig over fem dage.

Globalt demokrati i gulvhøjde

"Det er en helt central begivenhed i FSC-systemet - det er dér, kortene bliver blandet og givet ud på ny", siger Peter Feilberg, direktør for NEPCon.

"En del af værdien ved arrangementet er, at folk, der tilhører FSC's tre kamre - miljøkammeret, det sociale kammer og det økonomiske kammer - mødes ansigt til ansigt og drøfter alverdens spørgsmål. Det fantastiske er, at det virker", siger Peter Feilberg. 

"Der bliver faktisk på en række centrale områder skabt konsensus mellem interessenter, der har vidt forskelligt udgangspunkt, men som har en fælles interesse - at få FSC til at fungere endnu bedre".

FSC har et sindrigt system, der sikrer demokrati og ligeværdighed mellem de tre kamre og mellem Syd og Nord. Selve afstemningsprocessen er tilrettelagt, så der lægges stor vægt på fair mulighed for at fremlægge og argumentere for  holdninger for og imod hvet enkelt forslag.  Efter en indledende diskussion om hvert forslag stemmer medlemmerne ligefrem om, hvovidt man er klar til at gå videre til afstemning, eller ønsker yderligere tid til diskussion. Der er simultantolkning på adskillige sprog, og den mulighed benyttes flittigt. 

I alt 38 forslag blev behandlet, og 27 af dem blev godkendt af medlemmerne.

"Det fascinerende ved denne begivenhed er, at man får et konkret eksempel på, hvordan globalt demokrati fungerer - i gulvhøjde", siger Peter Feilberg.


Herunder finder du et kort resumé af nogle af de vigtigste beslutninger, som blev taget på generalforsamlingen. Der er meget mere information, perspektiv og analyse at hente i vores seks daglige nyhedsbreve fra begivenheden. Se også, hvordan begivenheden løbende blev kommenteret på Twitter.

Slut med 'ISOficering'

Medlemmerne tog et opgør med den 'ISO-ficering' der er sket med systemet i de senere år, hvor FSC og dets kontrolorgan Accreditation Services International (ASI) på baggrund af et ønske om at efterleve ISO's krav har lagt stor vægt på procedure- og systemkrav, hvilket er gået ud over kontrollen med det, det hele handler om: Hvordan FSC virker i praksis.
FSC skal fremover fokusere langt mere på praksis: Skovejendomme har måske en plan for beskyttelse af biodiversitet, men bliver den gennemført? Certificerede virksomheder skal have en sporbarhedsprocedure - men forstår medarbejderne dens indhold, og følges proceduren af alt relevant personale?

Transparens: Interessenter inddrages i FSC's kerneprocesser

Der har været stor utilfredshed med, at FSC ikke kommunikerer nok om,hvordan systemet 
følger op på beslutninger taget på generalforsamlingerne.

Flere organisationer kunne berette om utilfredsstillende forløb, hvor der ikke er fulgt op eller hvor FSC har fulgt op på en måde, der ikke var forslagsstillernes hensigt. På generalforsamlingen var der fuld opbakning til, at FSC fremover inddrager og kommunikerer mere effektivt med sine medlemmer omkring gennemførelsen af de tiltag, som er besluttet. 
 
Et parallelt forslag om at gøre en større del af indholdet i certificerings-rapporterne offentligt tilgængelige, faldt til jorden under afstemningerne, selv om dele af det økonomiske kammer - bl.a. DLH - støttede forslaget.

Controlled Wood-systemet til  hovedreparation

Et forslag om mere kontrol med Controlled Wood blev enstemmigt vedtaget.
Controlled Wood har spillet en stor rolle for udbredelsen af FSC, og det er helt afgørende for FSC's troværdighed at systemet virker efter hensigten - dvs. reelt minimerer risikoen for at der indgår træ fra uacceptabel skovdrift i FSC-MIX produkter med et vist indhold af træ fra ikke-certificerede skove.

Undersøgelser gennemført af FSC selv og af Greenpeace har vist, at Controlled Wood systemet på flere punkter ikke virker optimalt. Der er bl.a. stor forskel på virksomhedernes tolkning af reglerne for Controlled Wood risikoanalysen, som virksomhederne skal gennemføre, hvis de sourcer fra områder hvor der kan være risiko for uacceptable former for skovdrift.

Det blev derfor besluttet, at ansvaret for risikoanalyserne skal flyttes fra virksomhederne til FSC. Flere andre tiltag, de skal styrke kontrollen med Controlled Wood, blev samtidig stemt igennem. Forslag om at udfase Controllled Wood på langt sigt blev taget af bordet under forhandlingerne, da der ikke var tilstrækkelig opbakning i det økonomiske kammer.

FSC skal opfylde lovlighedskrav
FSC-systemet skal give maksimal vished for, at produkterne opfylder EU's og USA's lovlighedskrav, og i fremtiden også de krav, der gælder for Australien. Det var den besked, medlemmerne sendte til FSC. 

Men FSC er faktisk allerede godt på vej, bl.a. med et hovedeftersyn af Controlled Wood systemet, der skal sikre mod evt. mangler i forhold til lovlighedskrav. FSC fremlagde desuden på et yderst velbesøgt seminar sine planer for et nyt online sporingssystem, der bl.a. skal medvirke til at sikre lovligheden og muliggøre sporing af produkter hele vejen tilbage til oprindelseslandet - et af de krav, som EU stiller, og som i øjeblikket kan være meget svært at opfylde for virksomheder et stykke nede i handelskæden.

Konsistente regler for god skovdrift

FSC's regler skal fortolkes mere konsekvent og ensartet, når de gloale FSC-standarder skal omsættes til lokale forhold, i lande hvor der ikke eksisterer en national FSC-standard for god skovdrift. Det har hidtil været certificeringsfirmaernes ansvar, men der har været for stor variation, og det er nu besluttet at ansvaret i slutningen af  2012 ovegår til FSC.  

Udvikling af markedet

Det blev besluttet, at FSC skal arbejde for et tættere samarbejde med detailhandlen og byggebranchen, to sektorer som har en klar interesse i FSC i forhold til at sikre en ansvarlig forsyningskæde for deres træprodukter - og som samtidig har et kæmpemæssigt potentiale for at udbrede FSC på markedet.

Mindre skovejere og indfødte folk

Det blev vedtaget at nedsætte en komité, der skal se på, hvordan indfødte folk i højere grad kan få medindflydelse og glæde af FSC-systemet.

En anden gruppe, som FSC nu vil gøre mere for at inddrage, er de små skovejendomme. Det skal bl.a. ske ved at give flere skovejere adgang til at bruge FSC's særlige regler for mindre skove (de såkaldte SLIMF regler), og gennem træningsforløb for både skovejere og FSC-auditorer. 

Klima: kulstof er et miljøaspekt

FSC's medlemmer var enige om, at kulstofbevaring skal ses som et væsentligt miljøaspekt af skovdriften, og FSC skal nu arbejde med at få aspektet ind i de globale principper og kriterier for ansvarlig skovforvaltning.

Samtidig blev det - dog med noget mindre opbakning - besluttet at se på, om naturlige økosystemer med særligt store kulstoflagre - det gælder bl.a. skove med mange tørvemoser - skal klassificeres som High Conservation Value Forest.

NEPCon's nyhedsbrev fra konferencen blev udgivet i samarbejde med Rainforest Alliance og sponsoreret og promoveret af DLH, SIG, Triton Logging, Mongabay, Domtar, Duro Bag, Clearwater Paper, Imaflora og IDH. Vi takker for den generøse støtte til projektet. Også en stor tak til FSC-Danmark, som stod for design og layout af det trykte nyhedsbrev.